Основна дейност на фирмата в рамките на хранителната индустрия:
Размер на фирмата:
Моля използвайте оценка от 1 до 5, от падащите менюта, при отговорите на следващите въпроси.
Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно
До колко важно за Вашата фирма е:

1. Намаляване на теглото и обема на опаковките?

2. Увеличаване степента на рециклиране на опаковките?

3. Намаляване на въглеродните емисии на продуктите или опаковките - повишаване на енергийната ефективност?

4. Увеличаване на съдържанието на рециклирани материали в опаковките?

5. Използване на биоразграждащи се материали в опаковката?

6. Съдържане на опасни вещества в опаковките / опаковки в контакт с храна?

7. Разходите за опаковки и отпадъци от опаковки?
Забележки / Наблюдения:
Проявявате ли интерес да научите повече за това как да оптимизирате опаковките?
ДА
НЕ
 
Приоритети за оптимизиране на опаковките

Най-учтиво Ви молим, да отговорите на краткия въпросник по-надолу, за значението на разходите за еко опаковките и отпадъците от опаковки във Вашата фирма.

Допитването акцентира върху т.нар. основни изисквания, застъпени в Европейското и националното законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки, както и произтичащите от тях действия и цели от страна на фирмите в същата област. Мерките за постигане на тези цели могат да бъдат противоречиви по отношение на наличните опции и варианти за избор (т.е. по-голямо съдържание на рециклирани материали в опаковките може да увеличи теглото им), така че фирмите трябва да определят приоритети. В съответствие с избраните приоритети, достъпни за фирмите са основни екодизайн инструменти за оптимизиране на тяхната стратегия за опаковките и отпадъците от опаковки по отношение както на разходите така и спрямо целите за опазване на околната среда.

Вашият принос ще ни помогне да адаптираме тези инструменти към изискванията Ви и ще определи основния акцент по отношение на предстоящите семинари и консултации, които сме планирали в рамките на съфинансирания от ЕС проект IMAGEEN. Семинарите и консултациите ще бъдат безплатни за фирмите. Резултатите от дейностите по проекта ще ни помогнат да изготвим препоръки за разработване на политики, от които да се възползват малките и средни предприятия.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази уеб страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

За проекта Новини Анкета Партньори Контакти