Проект „IMAGEEN Introducing SMEs to eco-design measures through EEN“ /Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез
мрежата EEN/ стартира на 1 април 2013 г. и ще приключи в края на 2014 година. Проектът се финансира от Рамкова
програма за Конкурентоспособност и Иновации на ЕС.

Какво е еко-дизайн
Съобразяването на въздействието на продукта върху околната среда през целият му жизнен цикъл, с цел намаляване на
това въздействие по време на проектиране, развитие и планиране на продукта, е известно като еко-дизайн.

Същността на проекта
Тематиката на проекта е актуална и значима заради глобалния стремеж към намаляване на отпадъците от храни и напитки в
световен мащаб чрез оптимизиране на опаковките за тези продукти. Стремежът е това да се постигне посредством
използване на нови материали, енергоспестяващо производство, намаляване на транспортните разходи и т.н., както и чрез
ефективно управление на отпадъците и прилагане на други мерки за намаляване на въглеродните емисии.

Браншови обхват
Основен бранш: опаковки за храни и напитки
Свързани дейности: производство на храни и напитки, търговия и дистрибуция на хранителни продукти, дизайн на опаковки,
доставчици на материали за опаковки, управление на отпадъци.

Основните цели на проекта са:
• да се повиши конкурентноспособността на малките и средни предприятия от сферата на производство на храни и
напитки, чрез прилагане на еко-дизайн мерки по време на целия жизнен цикъл на продукта;
• да се създадат предпоставки за предоставяне на консултации и услуги на МСП в отрасъл храни и напитки за
прилагането на еко-дизайн дейности, от страна на мрежата EEN и компетентни експерти в тази област, след приключване на
проекта.

Методи
Чрез партньорството ще се постигне трансфер на технологии и ноу-хау от европейски региони с високо ниво на приложение
на еко-дизайн умения /Италия и Германия/, към региони, в които те трябва широко да се промотират. Целта е да се
стимулира внедряването на еко-дизайн процеса в МСП, с цел понижаване на разходите, увеличаване на
продажбите/печалбата и подобряване на екологичните показатели на фирмите.
За експертен и високо професионален принос към постигане целите на проекта е включен и център за продуктов дизайн
Galileo от Падуа, чиито ангажименти включват разработване на инструменти за качествено изпълнение на дейностите,
свързани с  извършване на фирмени визити и  одити, провеждане на обучение на партньорите и външни национални
експерти,  оказване на методологична помощ през времетрането на проекта.
Дейностите по проекта включват широка разяснителна кампания сред целевите групи, последвана от общи и специализирани
консултантски услуги за фирми и организации.


Допълнителна информация за проект Imageen, както и за другите еко-дизайн проекти, по които работи мрежата Enterprise
Europe Network, може да намерите на: http://ecodesign-een.eu/aboutImageen.asp

Допълнителни материали за гледане или сваляне:
http://www.youtube.com/watch?v=R5pJ57EOseQ
http://www.youtube.com/watch?v=X48wAs7Sfb0
http://www.youtube.com/watch?v=H_M-3oYXbaU
КАТАЛОГ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОДИЗАЙН
Брошура "Екодизайн на опаковки"
Дипляна Imageen
Еco-design tool map
DESIGN THINKING
Essential requirements, packaging optimisation with harmonised standards
Food and Beverage Packaging
Environmental issues and project objectives
Life Cycle Assessment
Best-practices-ImagEEN-web.pdf
е-Опаковане /електронен инструмент за изчисляване ефективността на опаковките/
       Ефективно опаковане - ефективно предотвратяване
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази уеб страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

За проекта Новини Анкета Партньори Контакти